Advokatbyrån Vårdnadstvist i Stockholm

Vårdnadstvist uppstår när föräldrar inte kan enas om vårdnaden. Många gånger kan vårdnadstvisten bottna i obearbetade känslor inför uppbrottet.

Vi har lång erfarenhet av att hantera frågor rörande vårdnadstvister.
Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Förutom vårdnadstvister är vi även experter inom bodelning, äktenskapsförord, skilsmässa samt separationer

Den juridiska termen ”familjerätt” innefattar familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. De vanligaste juridiska delarna i familjerätten rör äktenskapsfrågor (skilsmässa, bodelning, äktenskapsförord och samboavtal), föräldrafrågor (vårdnad, boende och umgänge) samt arvs- och testamentsfrågor.

Det juridiska begreppet ”familjerätt” förväxlas lätt med socialnämndens avdelning ”familjerätten” som arbetar med att hjälpa familjer att nå frivilliga överenskommelse om exempelvis vårdnad, boende och umgänge. Avdelningen arbetar även för att ta fram utredningar om barnets bästa som senare används som underlag när domstolen ska
besluta i exempelvis en vårdnadstvist.


Gemensam eller ensam vårdnad


Om föräldrarna är gifta när ett barn föds blir båda automatiskt vårdnadshavare dvs. de har gemensam vårdnad. Om föräldrarna däremot är sambos får endast modern vårdnaden dvs. ensam vårdnad. Nyblivna föräldrar som är sambos kan anmäla gemensam vårdnad när socialnämnden fastställer faderskapet. Vid senare anmälan ska detta göras direkt hos Skatteverket. Om föräldrar vill ändra vårdnaden från ensam vårdnad till gemensam vårdnad alternativt gå från gemensam vårdnad till ensam vårdnad, kan de skriva avtal som sedan godkänns av socialnämnden som därefter underrättar Skatteverket. Vårdnadshavare har rätt att fatta alla stora beslut som exempelvis utfärdande av pass, val av förskola och skola samt sörja för barnet tills hen har fyllt 18 år. Vårdnadshavare har rätt att ta del av all information som rör barnet. Den som har ensam vårdnad har rätt att ta alla beslut rörande barnet utan godkännande från den andra föräldern.

I de fall föräldrarna inte kan enas om vårdnaden och de redan varit i kontakt med socialnämnden för frivillig överenskommelse, kan du som förälder vända dig till oss för en juridisk rådgivning inför nästa steg. Vårt kontor finner ni i centrala Stockholm. Kontakta oss vi har en lång erfarenhet av att hantera vårdnadstvister.


Vårdnadstvister i Stockholm är processer som i vissa fall flätas in med äktenskapsskillnader samt tvister inom den enskilda egendomen


Vårdnadstvist uppstår när föräldrar inte kan enas om vårdnaden. Många gånger kan vårdnadstvisten bottna i obearbetade känslor inför uppbrottet. Relationen kan vara för infekterad för att föräldrarna ska kunna kommunicera om vad som egentligen är barnets bästa. I de fall du som förälder känner att du inte kan komma vidare kan du vända dig till oss på Advokatbyrån så företräder vi dig i vårdnadsfrågan. Vi hanterar din vårdnadstvist.

När ena föräldern tagit tvisten till domstol försöker rätten klargöra bakgrunden för att nå en frivillig överenskommelse. Det sker oftast under den muntlig förberedelsen som är ett informellt möte. Har socialnämnden inte redan gjord en utredning gällande barnets bästa i vårdnadsfrågan, brukar domstolen begära att en sådan utredning görs. Den utredningen kan ta fyra till sex månader. Under tiden ges föräldrarna möjlighet att finna frivillig lösning utifrån barnets bästa. I de fall det inte är möjligt bestämmer domstolen ett datum för huvudförhandling och meddelar därefter dom. Vi på Advokatbyrån biträder dig och leder dig tryggt genom hela processen.

Barns boende- var ska barnet bo?

Efter en separation eller skilsmässa uppstår ofta frågan om var barnet ska bo. De flesta föräldrar som har gemensam vårdnad väljer växelvis boende dvs. barnet bor en vecka hos ena föräldern och nästkommande vecka hos den andre föräldern. Föräldrarna kan själva nå en överenskommelse om barnets boende.

Tvist om barns boende

I de fall föräldrarna inte kan komma överens om var och hur länge barnet ska bo hos varje förälder, kan de nå en överenskommelse genom samtal hos socialnämndens familjerätt. Har föräldrarna redan gjort det eller anser ena föräldern att det inte är möjligt, kan ena föräldern vända sig till domstol som då får besluta om boendefrågan. Vi biträder dig i tvister som rör ditt barns boende genom hela domstolsprocessen.

Vi reder ut begreppen, Äktenskapsskillnad, Bodelning, Äktenskapsförord, Skilsmässa samt Enskild Egendom

När det pratas om ekonomisk familjerätt menar man det område som innefattar frågor om bland annat bodelning och bodelningsavtal, äktenskapsförord och samboavtal. Dessa begrepp aktualiseras i samband med att två personer ska genomgå en skilsmässa eller separation.

När två parter som är gifta inte längre vill vara det kan de ansöka om äktenskapsskillnad, även kallat skilsmässa, vid allmän domstol. Allmän domstol är tingsrätt som är behörig att besluta i denna fråga.

En ansökan om skilsmässa kan vara antingen gemensam eller enskild. En gemensam ansökan om äktenskapsskillnad inges när båda makar är överens om att de ska skiljas. En enskild ansökan om äktenskapsskillnad inges när en av makarna vill skiljas. Om makarna är överens om skilsmässan beslutar domstolen om detta. Om makarna däremot inte är överens om att de ska genomgå äktenskapsskillnad eller om makarna har ett barn under 16 år beslutar domstolen om en betänketid på minst sex månader, och max ett år. Betänketid beslutas dock inte i det fall makarna varit separerade i minst två år. Parter som inte är gifta brukar istället genomgå en så kallad separation.

I samband med en äktenskapsskillnad eller en separation aktualiseras frågan om bodelning av parternas egendomar. Bodelning ska ske när en av parterna uppger att den vill att en sådan ska göras. Parterna kan ha giftorättsgods, d.v.s. sådant som ska delas lika mellan parterna, eller enskild egendom, något som tillhör enbart en utav parterna. Gifta parters egendom blir genom äktenskapet gemensam egendom, alltså giftorättsgods. För att något ska vara enskild egendom ska detta ha avtalats om mellan parterna på förhand. Detta görs i ett s.k. äktenskapsförord eller ett samboavtal beroende på om parterna är gifta eller samboende.

En viss egendom kan alltså inte per automatik anses vara enskild. Egendom som enligt avtal är enskild ska alltså inte delas mellan parter som genomgått skilsmässa eller separation. Avkastning från enskild egendom, t.ex. utdelning av aktier, utgör däremot giftorättsgods. Dock kan även avkastning utgöra enskild egendom om det har avtalats om det på samma sätt som själva egendomen.

Parterna kan antingen komma överens tillsammans om hur all egendom ska fördelas, eller behöva hjälp vid bodelningen om situationen är sådan att de inte kommer överens. När två parter som ska genomgå skilsmässa eller separation inte är överens om hur deras tillgångar ska fördelas kan de söka sig till varsitt juridiskt ombud för att komma överens om hur bodelningen ska ske.

Om bodelningen inte heller går att utföra med hjälp av de juridiska ombuden kan en ansökan om bodelningsförrättare inges till allmän domstol. Om bodelningsförrättaren inte ser möjligheter att hitta en gemensam lösning åt parterna, kan denne ensam besluta om hur tillgångarna ska fördelas.

Parterna kan ibland ha ingått ett s.k. bodelningsavtal, vilket är ett avtal som reglerar hur olika tillgångar och skulder ska fördelas mellan parterna. Ett sådant bodelningsavtal är bra för att undvika framtida tvister om hur parternas tillgångar och skulder ska fördelas. Finns inget bodelningsavtal sedan innan, kan ett sådant upprättas när bodelningen ska ske.

Bodelningsavtalet redogör som ovan nämnts för vad respektive part ska ha. Det är bra att ha ett bodelningsavtal upprättat redan innan en bodelning ska ske. Detta då man som regel inte behöver kräva en bodelning direkt i samband med skilsmässa eller separation. Bodelning kan krävas i efterhand, och eftersom den ekonomiska situationen kan ha förändrats då, är det bra att ha ett bodelningsavtal upprättat sedan innan, för att förenkla bodelningsprocessen och undvika eventuella konflikter kring detta.

Huvudregeln är att när de parter ingår ett äktenskap blir samtliga deras egendomar giftorättsgods, och ska då delas mellan parterna vid en eventuell skilsmässa. Genom att ett äktenskapsförord upprättas kan parterna frångå denna huvudregel. Parter som ska skiljas eller separera kan alltså ha avtalat om hur egendomarna ska fördelas vid äktenskapsskillnad eller separation genom ett äktenskapsförord eller ett samboavtal, som då är av betydelse vid en bodelning. Äktenskapsförordet eller samboavtalet reglerar hur parternas egendomar ska fördelas vid en skilsmässa eller separation.

Ett samboavtal reglerar t.ex. hur parternas bostad eller andra egendomar ska fördelas vid en bodelning efter separation enligt sambolagen. Äktenskapsförordet är då på samma sett också ett avtal, dock mellan makar, i vilket det regleras hur parternas egendomar ska fördelas, d.v.s. vad som ska utgöra giftorättsgods eller respektive parts enskilda egendom.

Äktenskapsförord och samboavtal ska upprättas skriftligen och därefter ska båda parter skriva under detta. För att äktenskapsförord ska anses vara giltigt krävs även att det inges till och registreras hos Skatteverket. Ett sådant krav ställs dock inte för samboavtal. Det räcker istället med att samboavtalet är skriftligt och undertecknat av båda parter för att det ska vara giltigt.

På Advokatbyrån AB kan du få hjälp med att upprätta äktenskapsförord eller samboavtal. Om du ansökt om äktenskapsskillnad eller genomgått en separation, och behöver juridiskt biträde i frågan om bodelning av era tillgångar, kan du ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning. Besök vår andra hemsida Advokat Stockholm

Vi är en ansvarsfull advokatbyrå i Stockholm med spetskompetenser inom familjerätt. 
Ring oss för 15 minuters kostnadsfri rådgivning.
VILKEN DOMSTOL PRÖVAR VÅRDNADSTVISTER I STOCKHOLM?

Vårdnadstvister prövas av den domstol som ansvarar för det område där barnet är bosatt.

KAN JAG FÅ BIDRAG FÖR ADVOKATKOSTNADEN I EN VÅRDNADSTVIST?

Ja, ofta kan detta ersättas ur hemförsäkringen och om en sådan saknas kan man ansöka om rättshjälp från staten.

KAN JAG FLYTTA UNDER EN PÅGÅENDE VÅRDNADSTVIST?

Om ni har delad vårdnad behövs normalt samtycke från den andra föräldern vid flytt.

Hjälp med familjerätt och vårdnadstvister i Stockholm
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.