Umgängesrätt

Den förälder som varken är vårdnadshavare eller bor med sitt barn, har i de flesta fall rätt till umgänge med sitt barn.

Vi har lång erfarenhet av att hantera frågor rörande vårdnadstvister.
Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Umgängesrätt

Den förälder som varken är vårdnadshavare eller bor med sitt barn, har i de flesta fall rätt till umgänge med sitt barn. Hur umgänget ser ut beror på många faktorer exempelvis om barnet är väldigt litet, hur umgänget med ena föräldern har fungerat tidigare, om föräldrarnas relation är sund eller om den är väldigt infekterad av tidigare missförhållanden samt om föräldrarna varit närvarande och engagerade under sitt barns uppväxt. Hur ofta umgänget ser ut bestäms oftast av föräldrarna själva.

Umgängesavtal

Efter en skilsmässa eller separation kan det vara bra att skriva ett umgängesavtal. Hos  Advokatbyrån kan föräldrar få hjälp att skriva ett sådant avtal dvs. ett avtal som reglerar barnets rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Barn har rätt till umgänge med sina föräldrar, oberoende av om föräldrarna har gemensam eller ensam vårdnad. I avtalet kan föräldrarna exempelvis bestämma tider för hämtning och lämning, umgänge vid storhelger och sommarlov, samt eventuella resekostnader i samband med umgänget.

Umgängesavtalet kan vara övergripande eller mer detaljerat. Hur detaljerat avtalet ska skrivas beror på föräldrarnas förmåga att samarbeta. Om relationen mellan föräldrarna är för infekterad kan ett detaljerat avtal vara att rekommendera för att undvika framtida konflikter. Avtalet gäller från det datumet båda föräldrarna skriver under.

Umgängestvist

I de fall föräldrarna inte kan komma överens gällande umgänget, kan de i första hand nå en överenskommelse genom samtal hos socialnämndens familjerätt. Når föräldrarna ingen frivillig överenskommelse eller följer ena föräldern inte avtalet, kan ena föräldern, vända sig till oss på Advokatbyrån för verkställighet. Vi är ditt juridiska ombud i umgängestvister och biträder dig genom hela domstolsprocessen där vi arbetar för att nå bästa resultat gällande umgängesfrågan.

 

Verkställighet av umgänge

När överenskommelser eller beslut gällande umgänge inte respekteras av ena föräldern, kan domstol besluta om verkställighet av umgänge. Boendeförälder, där barnet är skrivet, kan exempelvis förhindra umgänge mellan barnet och umgängesföräldern. Det kan även vara så att umgängesföräldern inte kommer vid avtalad tid för att umgås med sitt barn. Det kan ibland uppkomma nya omständigheter eller förhållanden sedan föräldrarna nått en överenskommelse som gör att ena föräldern inte kan följa avtalet. Samma sak gäller om förhållandet har reglerats genom dom. Föreligger inga nya omständigheter och följer ena föräldern inte avtalet eller domen, kan hen förpliktas att betala vite mellan 2 000 kr till 5 000 kr per barn och per umgängestillfälle. Den förälder som inte följer överenskommelsen eller beslutet, riskerar att betala vite under de fem kommande umgängestillfällena. Dessutom måste hen betala såväl sina som den andre förälderns rättegångskostnader. I sällsynta fall kan domstolen besluta att barnet ska hämtas av polis. Detta förfarande är ytterst ovanligt och undviks i möjligaste mån med hänsyn till att det oftast kan göra mer skada än nytta för barnet. Ytterst kan den förälder som begår umgängessabotage förlora vårdnaden. Vi på advokatbyrån biträder dig i frågor som rör tvister gällande verkställighet av umgänge, umgängesvägran och umgängessabotage. Vi biträder dig och leder dig tryggt genom hela domstolsprocessen.

Våld och övergrepp inom familjen

Många föräldrar separerar då de har svårt att kommunicera och leva tillsammans. De kan många gånger ändå fortsätta att samarbeta i frågor som rör de gemensamma barnen. Socialnämnden försöker så långt som möjligt nå en frivillig överenskommelse i frågor som rör barnen. I vissa fall är det helt uteslutet då ena föräldern skiljer sig på grund av våld, missbruk eller annat missförhållande. Hen kan känna stor rädsla att överhuvudtaget kommunicera med den andre föräldern. Då kan det vara bra att ha ett juridiskt ombud som oss på som då sköter all kommunikation. Det kan i dessa fall även vara barnets bästa att hållas borta från den ena föräldern genom att låta domstolen tilldela ensam vårdnad för den ena föräldern.

Vi är en ansvarsfull advokatbyrå med spetskompetenser inom familjerätt samt vårdnadstvister.

Kontakta oss för 15 minuters kostnadsfri rådgivning.
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.